O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Hynt Logo
HYNT

HYNT

Rydyn ni'n falch o fod yn aelod o Hynt. Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i docyn am ddim i'w cynorthwy-ydd personol neu gynhaliwr yn y ddau leoliad.


Ewch i hynt.co.uk am ragor o wybodaeth ac i ymuno â'r cynllun.


Mae modd i chi archebu eich tocynnau Hynt dros y ffôn, gan roi eich rhif cyfeirnod Hynt unigryw.

Os ydych chi wedi archebu tocyn gyda ni o'r blaen gan ddefnyddio'ch cerdyn Hynt, bydd gan eich cyfrif rif Hynt dilys ynghlwm wrtho i'ch galluogi i archebu ar-lein. Mewngofnodwch gyda'ch cyfeiriad e-bost cofrestredig, yna dewiswch y tocynnau yr hoffech chi eu harchebu.

Gofynnwn i bob deiliad cerdyn Hynt newydd gofrestru gyda’r Swyddfa Docynnau fel bod eich aelodaeth yn cael ei hychwanegu at eich cyfrif. Unwaith y bydd hyn wedi’i wneud bydd modd i chi archebu eich tocynnau Hynt ar-lein.


Pobl mewn cadeiriau olwyn

Mae modd i chi gadw lle i gadair olwyn a chadair i gydymaith ar-lein.

Gwasgwch y botwm Cadw Lle i Gadair Olwyn ar eich sioe ddewisol er mwyn gweld y llefydd sydd ar gael ar gyfer Cadeiriau Olwyn a'r cadeiriau am ddim i gydymeithion ar y cynllun eistedd. Bydd y llefydd ar gyfer Cadeiriau Olwyn sydd ar gael yn ymddangos gyda delwedd o gadair olwyn. Dydy'r seddi sydd wedi'u lliwio'n llwyd ddim ar gael.

Dewiswch eich lle cadair olwyn a'i ychwanegu i'ch basged, byddwch chi'n gymwys i ychwanegu tocyn cydymaith am ddim i'ch basged hefyd, yna ewch ati i dalu.


Perfformiadau Hygyrch

Ein nod ni yw gwneud ymweld â'r theatr yn brofiad pleserus, hygyrch i bawb. Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o berfformiadau â dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain, sain-ddisgrifiad a chapsiynau drwy gydol y tymor.

Lle bo'n bosibl, rydyn ni'n ymdrechu i ddarparu taflenni clywedol, taflenni yn Iaith Arwyddion Prydain a thaflenni â chapsiynau i hyrwyddo'r holl berfformiadau sy'n cynnwys sain-ddisgrifiad, dehongliad BSL a chapsiynau.

DANGOSIAD SINEMA/PERFFORMIAD HAMDDENOL

Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.


DISGRIFIAD SAIN

Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

IAITH ARWYDDION PRYDAIN

Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

TAITH GYFFWRDD

Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

FFILM/PERFFORMIAD Â CHAPSIYNAU

Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.

THEATR Y COLISËWM

 • Mae mynedfa ar ffurf ramp i'r cyntedd ar flaen yr adeilad, ac mae'r drysau blaen yn awtomatig
 • Mae mynedfa ar ffurf ramp o'r maes parcio i flaen yr adeilad neu'r fynedfa ar ochr yr adeilad
 • Mae 3 man parcio ar gyfer pobl anabl
 • Mae lifft o seddi'r llawr i'r bar
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn
 • Mae 3 man lle gall defnyddwyr cadeiriau olwyn eistedd yn ardal seddi'r llawr. Caiff cyfeillion gynnig seddi am ddim wrth ymyl y mannau yma. Dylech drafod hyn â staff y Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau.
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad ond mae nifer y seddi yn gyfyngedig
 • Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y neuadd

THEATR Y PARC A'R DÂR

 • Mae mynedfa fflat o faes parcio'r llyfrgell sydd gyferbyn â'r lleoliad i'r brif fynedfa. Dylech gyrredd cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod mannau parcio ar gael.
 • Mae mynediad fflat i'r cyntedd a'r swyddfa docynnau
 • Mynediad fflat i'r Stiwdio 1.
 • Mae lifft i ardal seddi'r llawr
 • Mae ardal seddi'r llawr yn fflat
 • Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y brif neuadd. Rhowch eich cymorth clyw yn y safle 'T' er mwyn defnyddio'r cyfleuster yma
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn i ddynion a merched ar gael ar y llawr gwaelod
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.