O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Gwybodaeth Gyffredinol

BAR


Mae bar cyhoeddus yn y ddwy ganolfan ac mae modd archebu diodydd ymlaen llaw ar gyfer yr egwyl. Mae te a choffi ar gael hefyd. Mae'r bar ym mhob canolfan yn agor awr cyn y perfformiad gyda'r nos ac yn cau am 1.00am ar yr hwyraf oni bai ein bod ni'n dweud fel arall.


BYRBRYDAU

Mae'r ddwy ganolfan yn gwerthu amrywiaeth o ddiodydd meddal, byrbrydau a phopgorn cyn y perfformiad ac yn ystod yr egwyl.


YSMYGU AC E-SIGARÉTS

Dydyn ni ddim yn caniatáu i chi ysmygu na defnyddio e-sigaréts yn unrhyw un o'r canolfannau.


CYFYNGIADAU OEDRAN

Yn y neuaddau - Bydd y cyfyngiad oedran ar gyfer unrhyw achlysur sydd â chyfyngiad oedran oherwydd natur y cynnwys yn cael ei hysbysebu yn gyhoeddus. Os byddwch chi'n ansicr am unrhyw achlysur a'i gyfyngiad oedran, cysylltwch â'r ganolfan.


LLOGI'R CANOLFANNAU

Mae gan bob canolfan neuadd fawreddog a nifer o ystafelloedd cyfarfod a mannau hyblyg sydd ar gael i'w llogi am brisiau cystadleuol iawn, yn unol â pholisi rhaglennu'r ganolfan. Ffoniwch eich canolfan o ddewis am ragor o fanylion.


RECORDIO A CHAMERÂU

Peidiwch â defnyddio camerâu na chyfarpar recordio yn ystod unrhyw berfformiad.


FFÔNAU SYMUDOL

Diffoddwch bob ffôn symudol neu beiriant galw yn ystod unrhyw berfformiad.


POBL SY'N CYRRAEDD YN HWYR

Fyddwn ni'n gadael pobl sy'n cyrraedd yn hwyr i mewn i'r neuadd neu fan perfformio yn ystod egwyl briodol. Bydd hyn yn digwydd yn ôl disgresiwn y rheolwr sydd ar ddyletswydd.


MYNEDIAD I'R GANOLFAN

Bydd mynediad i'r ganolfan yn digwydd yn ôl disgresiwn y staff ac mae gennym ni'r hawl i wrthod mynediad.


FFOTOGRAFFIAETH A FFILMIO

Dyma roi gwybod ei bod hi'n bosibl y byddwn ni'n tynnu lluniau ac yn ffilmio mewn achlysuron. Os hoffech chi ragor o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio'r deunydd yma, darllenwch ein 'Hysbysiad Preifatrwydd Ffotograffiaeth a Fideograffeg' ar ein gwefan www.rctcbc.gov.uk/hysbysiadpre... a thudalennau diogelu data'r Cyngor yn www.rctcbc.gov.uk/diogeludata.


BABANOD A PHLANT BACH

Er mwyn cydymffurfio â gofynion trwyddedu ac iechyd a diogelwch, rhaid i bob aelod o'r gynulleidfa, gan gynnwys babanod a phlant, feddu ar docyn dilys. Does dim tâl am y tocyn yma ar gyfer plant sydd o dan 2 oed. RHAID i blant o dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn sy'n derbyn cyfrifoldeb iawn am y plant sydd dan ei ofal bob amser.

Mae cyfleusterau newid cewynnau ym mhob canolfan.

Does dim modd mynd â phramiau na seddi car i mewn i'r neuadd


CLUSTOGAU HYBU YN THEATR Y COLISËWM

Rydyn ni'n gwybod bod rhai blant ifainc yn ei chael hi'n anodd gweld y llwyfan, felly mae gyda ni nifer hyn a hyn o glustogau hybu plastig am ddim. Y cyntaf i'r felin fydd hi. Gofynnwch i aelod o staff os ydych chi angen clustog hybu ar gyfer eich plentyn.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.