O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Y Parc a'r Dâr

Theatr y Parc a'r Dâr
Stryd yr Orsaf
Treorci
CF42 6NL

Mae'r adeilad nodedig hwn yn sefyll uwchlaw gorwel Treorci. Mae ei raglen o achlysuron yn cynnwys cerddoriaeth, comedi, drama ac achlysuron cymunedol. Mae ffilmiau'r sinema ddigidol hefyd yn rhan hanfodol o'r rhaglen.

Stiwdio 1

Mae Stiwdio 1 yn Theatr y Parc a'r Dâr yn fan clyd sy'n berffaith i ddod ynghyd ar gyfer cynyrchiadau ar raddfa fach gan gynnwys drama, comedi a cherddoriaeth fyw.
Mae wedi'i lleoli ar y llawr isaf ac mae'n gwbl hygyrch i gynulleidfaoedd a pherfformwyr sydd ag anableddau. Mae modd defnyddio'r man hyblyg yma mewn sawl ffordd wahanol – dull cabaret, cynllun seddi theatr sy’n cynnwys y gynulleidfa neu theatr draddodiadol, gan ddibynnu ar y math o achlysur.
Pan nad yw Stiwdio 1 yn cael ei defnyddio ar gyfer perfformiadau, mae'n cael ei defnyddio'n ardal bar ar gyfer achlysuron yn y prif awditoriwm.


Sut i Ddod o Hyd i Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci

O'r dwyrain gan ddefnyddio'r M4:
Gadewch yr M4 yng nghyffordd 32 a dilynwch yr A470 i Bontypridd. Wedyn, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Cwm Rhondda. (Nodwch: Ar ôl gadael y Porth, dilynwch yr allanfa gyntaf (i'r chwith) yn y gylchfan fach wrth dafarn yr Apollo).

O'r gorllewin gan ddefnyddio'r M4:
Gadewch yr M4 yng nghyffordd 34, dilynwch yr A4119 a'r arwyddion ar gyfer Cwm Rhondda a Treorci ar yr A4058.

Unwaith i chi gyrraedd Treorci, trowch i'r chwith wrth y gyffordd sydd â goleuadau traffig ger tafarn The Stag. Dilynwch yr A4061 ar gyfer Cwm-parc (Station Road) ac mae'r theatr ar y dde, yn syth ar ôl y bont. Dilynwch y troad nesaf i'r chwith sy'n arwain at Dyfodwg Street ac yna trowch i'r chwith er mwyn mynd i'r maes parcio am ddim y tu ôl i Lyfrgell Treorci.


PARCIO

Mae lleoedd parcio am ddim ar gael ym maes parcio Llyfrgell Treorci o flaen Theatr y Parc a'r DârORIAU AGOR THEATR Y PARC A'R DAR

Mawrth-Gwener 2.00pm - 5.00pm

Wyneb yn Wyneb: Yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau sydd wedi'u rhestru uchod

Dros y Ffôn ar 03000 040 444 dydd Mawrth-dydd Gwener 11.00am - 5.00pm.

CYNLLUNIAU SEDDI

Mae gan Theatr y Parc a'r Dâr awditoriwm â 660 o seddi ar ogwydd yn dechrau yn rhes P yn y seddi gwaelod ac yn symud i fyny i ffwrdd o'r llwyfan. Mae yna ambell i golofn yn yr awditoriwm, ond mae'r rhain yn cael eu marcio'n glir ar y cynllun seddi.

Park Dare Seating Plan 2021 3
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.