O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

PREIFATRWYDD

Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Rhondda Cynon Taf sy'n gyfrifol am Theatr y Colisëwm a Theatr y Parc a'r Dâr. Mae’ch hawl chi i breifatrwydd yn bwysig iawn inni. Pan fyddwch chi’n dewis rhoi gwybodaeth amdanoch chi’ch hun inni, rydych chi’n ymddiried y byddwn ni’n gweithredu mewn ffordd gyfrifol, ac rydyn ni’n cydnabod hynny.

Sut rydyn ni'n Diogelu a Pharchu Data

Mae cyfraith diogelu data yn datgan bod modd i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol pan fo gyda ni sail briodol a chyfreithlon. Pan fyddwch chi'n archebu tocynnau ar gyfer Theatr y Colisëwm/Theatr y Parc a'r Dâr, rydych chi'n rhoi rhywfaint o wybodaeth bersonol i ni er mwyn i ni brosesu eich archeb.

Ein sail gyfreithiol ni ar gyfer defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion tocynnau yw:

CONTRACT: Rydyn ni'n cadw'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei rhoi i ni er mwyn prosesu eich archeb fel bod modd i ni (a) brosesu a chofnodi'ch taliad a (b) rhoi gwybod i chi os oes unrhyw beth yn newid ynghylch eich archeb – er enghraifft, os yw'r perfformiad yn cael ei ganslo. Dim ond er mwyn prosesu'ch taliad y byddwn ni'n rhannu'r wybodaeth yma â'ch banc, neu ag unrhyw un arall os oes gofyn gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Pan fyddwch chi'n archebu, byddwn ni hefyd yn gofyn a ydych chi am dderbyn gwybodaeth am gynyrchiadau ac achlysuron sydd ar fin dod i Theatr y Colisëwm/Theatr y Parc a'r Dâr. Ein sail gyfreithiol ni ar gyfer defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion marchnata yw:

CANIATÂD: Os byddwch chi'n rhoi eich caniatâd, yna byddwn ni'n cysylltu â chi gyda'r wybodaeth yma bob hyn a hyn. Fyddwn ni ddim yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un y tu hwnt i Theatr y Colisëwm/Theatr y Parc a'r Dâr at ddibenion marchnata, a fyddwn ni ddim yn trosglwyddo'ch gwybodaeth i drydydd parti ac eithrio i hwyluso’r hyn rydyn ni'n postio atoch chi.

Mae modd i chi dynnu'ch caniatâd yn ôl unrhyw adeg. Fydd hyn ddim yn effeithio ar y gwasanaeth rydych chi'n ei dderbyn. Byddwn ni'n cynnig y cyfle i chi beidio â derbyn unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol pob tro rydyn ni'n cysylltu â chi, naill ai trwy e-bost neu drwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd yma

Os bydd y polisi preifatrwydd yma'n newid mewn unrhyw ffordd, byddwn ni'n rhoi'r fersiwn diweddaraf ar y dudalen yma. Drwy adolygu'r dudalen yma'n rheolaidd, byddwch chi'n gwybod, bob tro, am yr wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu, sut byddwn ni'n ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni'n ei rhannu gyda phartïon eraill.

I ddysgu rhagor am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth, mae modd i chi ddarllen ein tudalen hysbysiad preifatrwydd gwasanaeth ynghyd â thudalennau diogelu data Cyngor Rhondda Cynon Taf.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.