O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

CYMRYD RHAN YM MHANTO HUDOL THEATRAU RHCT – Cinderella

28 Awst 2023
CYMRYD RHAN YM MHANTO HUDOL THEATRAU RHCT – Cinderella

Wyt ti rhwng 9 a 19 oed? Wyt ti erioed wedi bod eisiau perfformio'n fyw ar y llwyfan? Dyma dy gyfle, mae Criw Panto Take pART Theatrau RhCT yn chwilio am bobl ifainc, egnïol ac angerddol i ymuno â’r cast, fel dawnswyr, ym mhantomeim hudolus eleni, Cinderella.

Bydd y perfformiad gwefreiddiol yma'n cael ei gynnal yn Theatr y Colisëwm Aberdâr a Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, o ddydd Iau 30 Tachwedd tan ddydd Sul 24 Rhagfyr 2022.

Bydd clyweliadau i ymuno â Chriw Panto Take pART fel dawnsiwr ac aelodau o'r corws ar gyfer y cynhyrchiad yn cael eu cynnal ar y dyddiad canlynol:

Dydd Sul 17 Medi, Canolfan Gymunedol Trallwn, 1 Stryd Ralph, Pontypridd, CF37 4RS

2.00pm – 4.00pm i rai 9 – 19 oed.

Rhaid i ti fod rhwng 9 a 19 oed a bod ar gael ar gyfer dyddiadau'r perfformiadau i fod yn gymwys i gael clyweliad. Yn y clyweliadau bydd gofyn i ti gymryd rhan mewn gweithdy grŵp - cofia wisgo dillad cyfforddus a naill ai esgidiau jazz neu trainers.

Am ragor o wybodaeth am y broses clyweliad ac i gadarnhau dy le, ffonia Bridie Smith ar 07711848404 neu anfona e-bost at takepartpantocrew@gmail.com

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.